Regulamin wycieczek i rajdów turystycznych organizowanych przez Oddział Miejski PTTK „Rokita” w Brzegu Dolnym (uchwalony na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK „Rokita” w Brzegu Dolnym nr 4/2017 z dnia 24.05.2017 r.):

1. Wycieczki turystyczne i inne imprezy prowadzone przez Oddział są imprezami non-profit, nie mają charakteru komercyjnego i organizowane są na zasadach samoorganizacji – zgodnie ze statutem PTTK. Organizowane są dla wszystkich osób, lecz członkowie zrzeszeni w PTTK posiadają pierwszeństwo zapisu na imprezę.
2. Przed zapisaniem się na wycieczkę, rajd należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
3. Zapisy na wycieczki jednodniowe rozpoczynają się na miesiąc przed datą wyjazdu.
4. Zapisy na wycieczki wielodniowe rozpoczynają się na 90 dni przed datą wyjazdu.
5. Opłaty za każdą wycieczkę są przyjmowane gotówką podczas dyżurów w Biurze Oddziału lub na rachunek bankowy oddziału do dnia podanego w programie danej wycieczki.
6. Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do dnia zakończenia przyjmowania zapisów.
7. Po dniu zakończenia zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w wycieczce nie będzie zwracana opłata, chyba, że pojedzie za nią inna osoba, w pierwszej kolejności z listy rezerwowej, a jeśli nie ma takiej, należy samemu poszukać zastępstwa.
8. Uczestnicy wycieczek, którzy są członkami PTTK są objęci ubezpieczeniem w ramach opłaconej składki. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
9. Organizator imprezy nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki lub osób trzecich w tak zwanym czasie wolnym.
10. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych będącymi ich opiekunami. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
11. Wskazany jest dobry stan zdrowia uczestnika oraz kondycja fizyczna umożliwiająca udział w imprezie.
12. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do podania numeru telefonu. Powinien także posiadać numer telefonu komórkowego kierownika wycieczki.
13. Biorąc udział w wycieczce uczestnik powinien posiadać ekwipunek turystyczny, właściwy do rodzaju imprezy zapewniający mu bezpieczeństwo.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody, oblodzenie szlaku itp.).
15. Uczestnicy imprezy turystycznej mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dobrego wychowania i kultury turystycznej.
16. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które wcześniej nie stosowały się do zaleceń organizatora.
17. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez organizatora (kierownik wycieczki, pilot, przewodnik). Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
18. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody, miejscach noclegowych oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę.
19. Uczestnictwo w wycieczce jest jednoczesnym wyrażeniem zgody przez uczestnika do  fotografowania swojego wizerunku przez przez Oddział Miejski PTTK „Rokita” w Brzegu Dolnym oraz umieszczania zdjęć ze swoim wizerunkiem na stronie www.brzegdolny.pttk.pl i mediach społecznościowych Oddziału.
20. Dokonanie opłat za wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.