W celu przystąpienia jako członek do Oddziału PTTK w Brzegu Dolnym należy zgłosić się do biura w godzinach dyżuru (czwartki w godz. 15.30-17.00) przy ul. Zwycięstwa 5 w Brzegu Dolnym, z dowodem tożsamości, 1 zdjęciem legitymacyjnym o wymiarach 3,2 x 4 cm oraz uiścić opłatę za wydanie legitymacji i składkę członkowską za bieżący rok.

Opłata wpisowa do PTTK wraz z wydaniem legitymacji wynosi:

  1. dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej – 9 zł
  2. dla emerytów i rencistów, osób bezrobotnych oraz pobierających świadczenie przedemerytalne – 12
  3. dla osób opłacających składkę normalną – 21 zł

Roczna składka członkowska w 2023 roku wynosi:

  1. ulgowa młodzieżowa – dla dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia – 36 zł
  2. ulgowa – dla emerytów, rencistów, osób bezrobotnych oraz pobierających świadczenie przedemerytalne – 51 zł
  3. normalna dla pozostałych osób – 75 zł